Kaoru Noda

 Kaoru Noda

皆さん、こんにちは。My name is Kaoru Noda.

I teach this class:
CBCI900